Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre šk.rok 2021/2022

počas mimoriadnej situácie (koronakríza)

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

 

1. Plán počtov prijatých žiakov

 

Číslo uč. odboru

Učebný odbor Plán

36 86 G 03

stavebná výroba - murárske práce 14

36 86 G 10

stavebná výroba - maliarske a natieračské práce 7

36 86 G 06

stavebná výroba - stavebné zámočníctvo 7
    36 97 G 00 stavebná výroba - stavebné práce 14

33 83 G 02

spracúvanie dreva - stolárska výroba 7

45 72 G 09

poľnohospodárska výroba - záhradníctvo:
kvetinár, zeleninár, sadovník
7

64 91 G 01

obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál 14

 

 

2. Priebeh a kritériá prijímacieho konania

 

Do OUI Ladce môže byť prijatý žiak s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku.

 

Termíny prijímacieho konania:

 

           3.máj 2021 - prijímacie skúšky o 08,00 v areáli učilišťa

 

  do 7.mája 2021 - riaditeľ rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka

 

do 14.mája 2021 - riaditeľ doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí

 

 

Rozhodujúcim kritériom pre prijatie žiaka do OUI Ladce (a určenia poradia vo zvolenom

učebnom odbore) sú dosiahnuté výsledky na prijímacej skúške a prozpech z pracovného vyučovania v posledných dvoch ročníkoch základnej školy.