Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Monitoring účastníkov, analýza ich potrieb a požiadaviek

 

V rámci monitoringu účastníkov boli zisťované počty žiakov končiacich v ôsmych a deviatych ročníkoch, ktorí sa zúčastnia diagnostikovania. Pripravené boli tiež dotazníky pre žiakov i pedagogických pracovníkov, ktoré boli zamerané na zisťovanie potrieb a očakávaní v rámci projektu.

V prvom roku realizácie projektu sa zistilo, že záujem o projekt je veľký. Namiesto predpokladaných 60 účastníkov projektu prejavilo záujem 118 žiakov špeciálnych a základných škôl. V priebehu mesiaca január 2007 bolo uskutočnených celkom 18 návštev na ŠZŠ a ZŠ.

 

V druhom roku realizácie projektu bol opäť vykonaný monitoring žiakov na spolupracujúcich ŠZŠ a  ZŠ. Boli oslovené spolupracujúce školy. Prostredníctvom štatutárnych zástupcov špeciálnych základných škôl a základných škôl sa zisťoval počet uchádzačov o vzdelávanie na odbornom učilišti, ich potreby, požiadavky a očakávania. Pripravili sa termíny stretnutí na jednotlivých školách. Zisťovali sa počty končiacich žiakov – uchádzačov o vzdelávanie, ktorí absolvujú testovanie HAMET2, ich potreby, požiadavky a očakávania. Tieto boli zisťované formou dotazníka pre žiakov a pedagogických pracovníkov.

 

Stretnutia na školách, zamerané na monitoring, prebiehali paralerne s publicitou projektu. V priebehu mesiacov október – december 2007 bolo uskutočnených celkom 18 návštev na ŠZŠ a ZŠ.