Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Testovanie a diagnostikovanie žiakov končiacich vzdelávanie v ŠZŠ a mentálne postihnutých žiakov integrovane vzdelávaných v ZŠ

 

Táto aktivita bola zameraná na testovanie a diagnostikovanie žiakov končiacich ročníkov a slúži na zisťovanie ich motoriky, pracovných zručností a sociálnych kompetencií. Diagnostický pobyt trval dva dni miesto plánovaných troch až štyroch dní. Jednou z výhod tohto testovania je aj to, že žiaci budú mať dostatok času na výber vhodného učebného odboru. Na vyhodnotení sa zúčastnia aj zahraniční experti z BBW Waiblingen, ktorí budú dohliadať na celý priebeh aktivity a svojimi doterajšími skúsenosťami s programom pomôžu pri implementácii a realizácii programu. Testovanie žiakov je nevyhnutné k zisťovaniu nielen úrovne motoriky, pracovných zručností a sociálnych kompetencií, ale aj ich postojov a osobných ašpirácií, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku v rozpore s ich objektívne zistenými schopnosťami. Aktivita bola zameraná na testovanie a diagnostikovanie žiakov končiacich ročníkov.

 

Aktivita začala cvičným testovaním žiakov OUI Ladce, v dňoch 5.-13.2.2007, kde si vyškolení experti pre diagnostikovanie overili funkčnosť diagnostikovania i vyhodnocovacieho programu. Po konzultácii s autormi programu bolo zistené, že čas potrebný na diagnostikovanie je kratší ako čas plánovaný. Z toho dôvodu (a aj z dôvodu získania kvalitatívne i kvantitatíve väčšieho množstva pracovného materiálu) sme predpokladali, že namiesto odhadovaných 118-ich účastníkov špeciálnych základných a základných škôl odiagnostikujeme približne 160 žiakov špeciálnych základných a základných škôl.

 

Celkovo bolo v priebehu trvania projektu diagnostikovaných 152 žiakov (77 v prvom roku trvania projektu a 75 v roku druhom). Výsledky testovania a diagnostikovania boli vyhodnotené a prezentované na plánovanej konferencii v júli 2007 a budú ešte prezentované na plánovanej konferencie v septembri 2008.