Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Ukončenie projektu, výstupná analýza, celkové vyhodnotenie projektu

 

Projekt trval 26 mesiacov. Od 01.08.2006 do 30.09.2008. Počas trvania projektu bolo realizovaných 13 aktivít:

 

 • Príprava zavedenia nového diagnostického programu HAMET2, konzultácie s autormi programu, preklad, prispôsobenie programu na podmienky slovenského školstva.
 • Konferencia pre ŠZŠ a ZŠ za účelom oboznámenia s programom.
 • Vytvorenie diagnostického centra v priestoroch OU Ladce.
 • Oboznámenie špeciálnych základných škôl, základných škôl, žiakov a ich rodičov s projektom, oslovenie cieľovej skupiny osôb.
 • Individuálne a skupinové poradenstvo pre účastníkov projektu.
 • Publicita pre projekt.
 • Monitoring účastníkov, analýza ich potrieb a požiadaviek.
 • Testovanie a diagnostikovanie žiakov končiacich vzdelávanie v ŠZŠ a mentálne postihnutých žiakov integrovane vzdelávaných v ZŠ.
 • Voľno – časové aktivity.
 • Individuálne poradenstvo pre účastníkov v priestoroch školy
 • Vyhodnotenie testovania žiakov.
 • Konferencie – oboznámenie ŠZŠ, ZŠ a Združenia odborných učilíšť Slovenskej republiky s výsledkami testovania žiakov.
 • Ukončenie projektu, výstupná analýza, celkové vyhodnotenie projektu.

 

 

Všetky aktivity projektu boli zrealizované. Niektoré s časovým posunom, ktorý spôsobil nedostatok finančných prostriedkov. Posun však nemal žiadne dopady na projekt. Do projektu bolo priamo zapojených 15 ľudí plus dvaja zahraniční lektori a v priebehu dvoch rokov bolo otestovaných 152 žiakov (75 v prvom roku realizácie a 77 v druhom roku realizácie projektu). O projekt bol veľký záujem i zo strany pedagogickej verejnosti o čom svedčia čísla z konferencií, kde sme predpokladali účasť 97 účastníkov. Celkovo sa konferencií zúčastnilo 227 ľudí, čo svedčí i o veľkom záujme o program HAMET2. Veľmi dobrá spolupráca bola so špeciálnymi základnými školami a základnými školami, ktorých žiaci sa na testovaní a diagnostikovaní priamo zúčastnili. Bolo spracovaných a štatisticky vyhodnotených 202 dotazníkov žiakov, 46 dotazníkov pedagogických zamestnancov a 152 výsledkov základných pracovných kompetencií testovaných žiakov.

 

 

Výstupná analýza projektu:

Názov projektu: Nový diagnostický program HAMET2 – šanca pre handicapovaných žiakov
ITMS kód projektu: 11230100301
Program: 12 Sektorový operačný program Ľudské zdroje
Priorita: Priorita č. 3 – Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce
Opatrenie: 3.1 Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach

 

 

Začiatok projektu:

01.09. 2006

Plánovaný koniec projektu:

30.09. 2008

Trvanie projektu:

25 mesiacov

Počet publikácií:

5

Cieľová skupina:

120 mentálne postihnutých žiakov končiacich vzdelávanie v ŠZŠ a ZŠ

Počet frekventantov:

125

Počet aktivít:

13

Realizácia aktivít:

Aktivity sa realizovali v plnom rozsahu aj napriek tomu, že niektoré, vďaka zložitej finančnej situácii, bolo nutné posunúť o mesiac, maximálne dva.

Počet žiakov zúčastnených na moderniz. programoch:

 

152

Počet novovytvorených diagnostických centier:

 

1

Počet konferencií o projekte:

3

Počet účastníkov na konferenciách:

 

227

Spolupráca s nadriadeným orgánom:

Neboli zaznamenané nedostatky. Prípadné problémy sa operatívne riešili. Komunikácia či už písomná, telefonická alebo osobná bola bezproblémová. Problémy sa vyskytli vo finančnom riadení - základným problémom spojeným s realizáciou projektu bolo nezúčtovanie zálohových platieb zo strany SORO a následný nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu. Napriek finančným problémom sa nám podarilo projekt zrealizovať.

Počet ľudí riadiacich projekt:

 

7

Monitorovacie indikátory:

Výstup 1.2 POČET ŽIAKOV/ŠTUDENTOV ZÚČASTNENÝCH NA MODERNIZOVANÝCH PROGRAMOCH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY NA PRAKTICKÝCH ŠKOLIACICH PROGRAMOCH ZAMERANÝCH NA NÁCVIK ZÁKLADNÝCH/KĽÚČOVÝCH ZRUČNOSTÍ – plánovaná hodnota bola 118 a dosiahnutá 152.

 

Zdôvodnenie: Po konzultácii s autormi programu bolo zistené, že čas potrebný na diagnostikovanie je kratší ako čas plánovaný. Z toho dôvodu (a aj z dôvodu získania kvalitatívne i kvantitatíve väčšieho množstva pracovného materiálu) sme namiesto odhadovaných 118-ich účastníkov špeciálnych základných a základných škôl odiagnostikovali 152 žiakov špeciálnych základných a základných škôl. Rozšírenie počtu účastníkov testovania a diagnostiky nemalo finančný dopad na projekt.

 

Výsledok - POČET ÚČASTNÍKOV NA KONFERENCII – plánovaná hodnota bola 97 a dosiahnutá 227. 

 

Zdôvodnenie: O nový program zisťovania a podpory sociálnych kompetencií a zručností mentálne postihnutých žiakov špeciálnych základných škôl a základných škôl, HAMET2, je v širokej pedagogickej verejnosti veľký záujem. Preto sa na konferenciách zúčastnilo viac osôb, ako bolo plánovaných. Rozšírenie počtu účastníkov konferencie nemalo finančný dopad na projekt.

 

Ostatné monitorovacie indikátory boli naplnené v plnom rozsahu.

Počet monitorovacích správ:

 

9 + záverečná

Počet dotazníkov:

2 – pre žiakov a pre pedagogických zamestnancov

Počet vrátených vyplnených dotazníkov:

202 od žiakov
46 od pedagogických zamestnancov