Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Nový diagnostický program HAMET2 – šanca pre handicapovaných žiakov

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU 

 

 

 

Význam a ciele projektu

Projekt je zameraný na pomoc v rozhodovacom procese žiakov končiacich ročníkov špeciálnych základných škôl a základných škôl s rôznym stupňom mentálneho postihnutia pri výbere vhodného učebného odboru na Odbornom učilišti internátnom v Ladcoch a na poskytovanie efektívnych informácií potrebných pri rozhodovacom procese. Táto pomoc sa bude realizovať novým, doteraz nepoužívaným spôsobom diagnostikovania schopností, pracovných zručností, motoriky a sociálnych kompetencií určeným špeciálne pre túto skupinu žiakov. Cieľom projektu je umožniť správnu voľbu ďalšieho vzdelávania. Diagnostika a poradenstvo poskytnú spôsob ako prekonávať rôzne prekážky, ktoré sú spojené so psychickým stresom, záťažami i sklamaniami v prechode životnej etapy zo školského prostredia špeciálnych základných škôl a základných škôl do ďalšej etapy – prípravy na budúce povolanie. Pri profesijnej voľbe často rozhoduje intuícia, ktorá nie je vždy podložená skutočnými predpokladmi na výkon práce. Uvedenie novej diagnostickej metódy HAMET2 (ktorej tvorcom a výlučným vlastníkom je BBW Waiblingen, Spolková republika Nemecko) a jej prispôsobenie na podmienky slovenskej špeciálno-pedagogickej praxe bude v budúcnosti pomáhať pri výbere odborného vzdelávania žiakov špeciálnych základných škôl a základných škôl na celom Slovensku. Pre túto vekovú skupinu je príznačný rozdiel medzi ašpiráciami a skutočnými schopnosťami a možnosťami. Nový spôsob diagnostikovania motoriky, pracovných zručností a sociálnych kompetencií určený pre handicapovaných žiakov umožní správnu voľbu ďalšieho vzdelávania. Uvedenie novej diagnostickej metódy napomôže v budúcnosti žiakom ŠZŠ a ZŠ na celom Slovensku pri adekvátnom výbere učebného odboru a následne zvýši ich šance na trhu práce.

 

Použitie novej diagnostiky HAMET2, ktorá je dlhoročne s veľkým úspechom realizovaná na školách podobného typu v Spolkovej republike Nemecko, umožní zistiť aktuálny stav motoriky, pracovných zručností a sociálnych kompetencií. Na tomto základe bude možné žiakovi odporučiť primeraný učebný odbor, v ktorom má šance uspieť na trhu práce.

 

Realizáciou projektu sú sledované tieto ciele:

 

  • Prispôsobiť orientáciu žiakov na budúce povolanie cez osobné poznanie motoriky, pracovných zručností a sociálnych kompetencií,
  • pomáhať žiakom špeciálnych základných škôl a integrovane vzdelávaným žiakom v základných školách v regióne pri výbere vhodného učebného odboru za pomoci nového diagnostického programu,
  • vytvorenie nového diagnostického centra, ktoré umožní napomáhať žiakom a rodičom (zákonným zástupcom) pri budúcej voľbe učebného odboru za aktívnej účasti odborníkov a pedagogických zamestnancov OUI Ladce, pričom skúsenosti z diagnostikovania možno využívať dlhodobo,
  • umožnť žiakom podieľať sa na stanovovaní si svojich ďalších cieľov a postupov, teda aktívnu účasť na procese zmeny prechodu zo špeciálnej základnej školy a základnej školy na odborné učilište,
  • individuálnymi poradenskými a voľno-časovými aktivitami znížiť vplyv stresov a strachu z neznalosti ako postupovať po skončení špeciálnej základnej školy a základnej školy, čo robiť ďalej, účelom projektu je poskytnúť účastníkom podporu a odbúrať tak obavu z prechodu do nového školského prostredia a taktiež získať vedomosti o škole, ktorú si vybrali ako pokračovanie vo vzdelávaní,
  • umožniť pedagógom zo špeciálnych základných škôl a základných škôl získať lepší prehľad o motorike, pracovných zručnostiach a potrebách svojich žiakov, čo prispeje k skvalitňovaniu výchovno – vzdelávacieho procesu,
  • napomôcť lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi s mentálnym postihnutím a ostatnými účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • vytvoriť priestor pre efektívnejšiu pomoc mentálne postihnutým žiakom,
  • v čo najvyššej miere zabrániť sociálnej exklúzii ohrozených osôb a osôb pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia, vrátane rómskej menšiny.