Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Oboznámenie špeciálnych základných škôl, základných škôl, žiakov a ich rodičov s projektom, oslovenie cieľovej skupiny osôb

 

Obsahom aktivity bolo predstavenie projektu špeciálnym základným školám - v Bánovciach nad Bebravou, Dubnici nad Váhom, Ilave, Myjave, Novom Meste n/V, Trenčíne, Považskej Bystrici, Púchove a základným školám s integrovane vzdelávanými mentálne postihnutými žiakmi v Trenčíne, Nemšovej, Dubnici n/V a v Púchove. Táto prezentácia bola určená pedagógom, výchovným pracovníkom, žiakom a taktiež rodičom týchto detí. Boli im podané bližšie informácie o projekte. Oboznámili sa s cieľom, cieľovou skupinou, časovým harmonogramom projektu a s jeho očakávaným prínosom pre cieľovú skupinu.

 

Uskutočnili sa pracovné stretnutia riaditeľov, výchovných poradcov a učiteľov pracovného vyučovania z Trenčianskeho kraja, ktorých cieľom bolo oboznámiť pedagogickú verejnosť, a jej prostredníctvom i rodičovskú verejnosť, o cieľoch, význame a poslaní projektu.

Na špeciálne základné školy (Trenčín, Bánovce, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica, Púchov, Dubnica nad Váhom, Ilava) a základné školy (Nemšová, Dubnica nad Váhom) vycestovali osoby zodpovedné za publicitu a monitoring za účelom prípravy stretnutia so žiakmi a zákonnými zástupcami a prezentácie projektu. Po tejto príprave boli na uvedených školách realizované prezentácie projektu, na ktorých bola cieľová skupina oboznámená s obsahom a cieľmi projektu. Záujem o diagnostikovanie prejavilo celkom 120 účastníkov. Pri tej príležitosti im boli podané dotazníky na vyplnenie, ktoré boli zamerané na zistenie ich očakávaní.