Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Vyhodnotenie testovania žiakov

 

Aktivita je zameraná na elektronické vyhodnotenie testovania žiakov. Výstupy boli zaznamenané v písanej aj elektronickej forme. Na základe vyhodnotenia výsledkov v oblasti pracovných zručností, motoriky a sociálnych kompetencií sa odporučí primeraný učebný odbor, v ktorom má žiak najväčší predpoklad uplatnenia. Na vyhodnocovaní testovania sa podieľali tiež zahraniční experti z BBW Waiblingen (SRN). Výsledky a vyhodnotenie testov slúžili na určenie profesijnej orientácie testovaných. Na správnosť vyhodnotenia dozerali zahraniční experti z BBW Waiblingen, ktorí dohliadali na celý priebeh aktivity a svojimi doterajšími skúsenosťami s programom boli nápomocní pri implementácii a realizácii programu.

 

Po prvom roku testovania sa šiesteho júna 2007 sa na pracovnom stretnutí stretli vedúci testov s členmi projektového tímu aby vyhodnotili testovanie žiakov. Testovanie bolo síce náročné, ale úspešné. Hovorilo sa aj o drobných technických problémoch, ktoré vznikali z dôvodu nedostatku materiálu a boli priebežne odstraňované. V priebehu testovania sa neustále zdokonaľoval softvér (preklady častí programu z nemčiny do slovenčiny), ktorý je veľmi rozsiahly. Žiakom bol odporučený primeraný učebný odbor, v ktorom má žiak najväčší predpoklad uplatnenia. Na vyhodnocovaní testovania sa podieľali aj zahraniční experti BBW Waiblingen, ktorí sa v Ladcoch stretli s vedúcimi testov a projektovým tímom. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 9.júla 2007 v Ladcoch, sa zúčastnilo 13 osôb. Nemeckí partneri svojimi skúsenosťami a kontrolou vyhodnocovania testovanie prispeli k čo najpresnejšej interpretácii výsledkov hodnotenia. Opäť sa zdokonaľoval softvér, aby čo najlepšie fungoval v slovenskom prostredí Windows.

 

Po druhom roku testovania sa stretli vedúci testov 23.04. 2008. Na stretnutí vyhodnotili priebeh testovania a odporučili žiakov na prijatie do učebných odborov. Závery z testovania budú prezentované na plánovanej konferencie v septembri 2008.