Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Zhodnotenie projektu

 

Odborné učilište internátne v Ladcoch priebežne informuje širokú verejnosť o  realizácii projektu cez Európsky sociálny fond s názvom: Program prípravy handicapovaných žiakov na trh práce spojený s nácvikom rôznych zručností.

 

Jednou z posledných informácií je i táto správa o ukončení projektu, v ktorej konštatujeme, že všetky aktivity pripravené v projekte boli úspešne realizované a ukončené poslednou aktivitou pre frekventantov 08.06. 2007.

 

Cieľom projektu bolo napomôcť žiakom učilišťa pri uplatňovaní sa na trhu práce prostredníctvom získavania a rozvíjania pracovných schopností, zručností a  sociálnych kompetencií.

Účastníci projektu mali možnosť v rámci odbornej praxe pracovať vo firmách v  blízkom okolí školy. Priamo vo výrobnom procese mohli konfrontovať vedomosti a zručnosti získané v škole s požiadavkami, ktoré na nich kládli potencionálni zamestnávatelia.

 

Žiaci – frekventanti – sa taktiež zoznámili s problematikou zamestnávania občanov so zníženou pracovnou schopnosťou. V tejto súvislosti bola významná návšteva chránených pracovísk v Trenčianskom regióne.

 

S veľkým záujmom sa stretla aktivita, v rámci ktorej žiaci rozvíjali svoju digitálnu gramotnosť.

Zážitkovou formou si osvojovali aj sociálne zručnosti potrebné pre úspešnú komunikáciu v súvislosit so získavaním zamestnania tiež zručnosti potrebné pri komunikácii s rôznymi inštitúciami, ktoré napomáhamjú pri vyhľadávaní zamestnania.

 

Cieľovou skupinou bolo 125 žiakov, zväčša druhých a tretích ročníkov učilišťa, zo všetkých učebných odborov.

 

Úspechom projektu je aj skutočnosť, že spolupracujúce firmy boli spokojné s  kvalitou našej práce a je vysoko pravdepodobné, že časť odbornej praxe budeme u nich vykonávať aj v budúcnosti.

 

Poďakovanie za úspešnú realizáciu projektu patrí tak projektovému tímu, ako aj všetkým pedagogickým zamestnancom Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch, ktorí pochopili, že čerpanie financií z prostriedkov ESF v rámci zmysluplného projektu napomôže v konečnom dôsledku všetkým zúčastneným stranám – žiakom, rodičom, škole, ale aj budúcim zamestnávateľom a v konečnom dôsledku obohatí aj prácu pedagógov o nové výzvy v ich ďalšej práci.

 

 

Výstupná analýza projektu

Názov projektu: Program prípravy handicapovaných žiakov na trh práce spojený s nácvikom rôznych zručností

ITMS kód: 11230100044

Evidenčné číslo projektu: SOP ĽZ 2004/4-108

Program: SOP ĽZ

Priorita: Priorita č. 3 – Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce

Opatrenie (Podopatrenie): 3.1 Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach

 

Začiatok projektu:

01.03. 2006

Plánovaný koniec projektu:

 

31.08. 2007

Trvanie projektu:

18 mesiacov

Počet publikácií:

5

Vzdelávací materiál:

1

Cieľová skupina:

125 žiakov Odborného učilišťa iternátneho v Ladcoch

Počet frekventantov:

125

Počet aktivít:

12

Realizácia aktivít:

Aktivity sa realizovali v plnom rozsahu,  v súlade s časovým harmonogramom, ktorý je prílohou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Počet vytvorených  a realizovaných programov:

 

5

Implementácia do vyučovania:

Programy projektu boli implementované do tematických plánov vyučovacích predmetov (občianska výchova, etická výchova, ekonomika a organizácia, odborný výcvik), čo znamená, že s programami projektu stretnú aj žiaci, ktorí neboli frekventantmi projektu.

Spolupráca s nadriadeným orgánom:

Neboli zaznamenané nedostatky. Prípadné problémy sa operatívne riešili. Komunikácia či už písomná, telefonická alebo osobná bola bezproblémová.

Počet ľudí riadiacich projekt:

 

6

Monitorovacie indikátory:

Z dôvodu zanechania štúdia sa nepodarilo naplniť monitorovací indikátor Výstupu 1.2 počet žiakov/študentov zúčastnených na modernizovaných programoch odborného vzdelávania a prípravy a praktických školiacich programoch zameraných na nácvik základných/kľúčových zručností. Plánovaný počet 574, realizovaný 568. Ostatné monitorovacie indikátory boli naplnené v plnom rozsahu.

Počet monitorovacích správ:

 

6

Počet dotazníkov pre frekventantov:

 

2 – úvodný a záverečný

 

Výsledky získané zo záverečného dotazníka rozhodne potvrdzujú, že projekt bol prínosom pre frekventantov, obohatil ich o mnohé praktické zručnosti, ale i teoretické vedomosti a naplnil ich očakávania.