Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Program prípravy handicapovaných žiakov na trh práce spojený s nácvikom rôznych zručností

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU 

 

 

 

Význam projektu

Projekt je zameraný na pomoc pri rozvíjaní nových základných zručností pri uplatňovaní sa na trhu práce po skončení odborného učilišťa. Poskytne informácie potrebné pri rozhodovacom procese ako efektívne postupovať pri začlenení sa do ďalšieho života. Intenzívnym a inovatívnym spôsobom poradenstva a zážitkovou formou vzdelávania sa umožní nácvik sociálnych zručností a najmä sa poskytne priestor naučiť sa prekonávať rôzne prekážky, ktoré sú spojené s psychickým stresom, záťažami i sklamaniami v prechode životnej etapy zo školského prostredia do ďalšej etapy - do tzv. sveta práce.

 

V projekte je zahrnutý aj program na podporu získania praktických zručností a pracovných návykov priamo na rôznych pracoviskách firiem a podnikov formou praktických stáži, praxe a exkurzií. Je to príležitosť pre získanie praktických zručností a návykov na pracoviskách v spolupráci s podnikmi a firmami.

Hlavným cieľom projektu je pomôcť pri rozvíjaní schopností a sociálnych zručností pri uplatňovaní sa na trhu práce po skončení štúdia.

 

 

Formy projektu

Vzdelávacie programy zamerané na nácvik a získavanie sociálnych zručností a na komunikáciu so zamestnávateľmi.

 

Zážitkové formy zamerané na nácvik spôsobov kontaktovania sa (písomne, osobne) so zamestnávateľmi pri presadzovaní sa na trhu práce a hľadania zamestnania.

Poradenské aktivity zamerané na poskytnutie kompletného servisu informácií o trhu práce. Najnovšie informácie z legislatívy, základy zo psychológie, ktorá súvisí s neza-mestnanosťou a prežívaním zmien pri prechode zo školského prostredia do sveta práce.

Programy zamerané na získavanie praktických zručností a návykov na pracoviskách v podnikoch a firmách. Možnosť získať pracovné miesto po ukončení stáží v spolupracujúcich organizáciách a podnikoch.

 

Exkurzie do zariadení, ktoré sú orientované na činnosť a aktivity pre zdravotne obmedzených a postihnutých.

 

Celým projektom sa vytvára priestor pre efektívnu pomoc pri uplatnení sa na trhu práce.

 

 

Obsah projektu

Dĺžka projektu je v trvaní 18 mesiacov. Začína v marci 2006 a končí v auguste 2007. Počas týchto 18-tich mesiacov sa uskutoční celkom 12 aktivít, pričom niektoré z nich sú rozdelené do niekoľkých podaktivít. Celkom sa projektu zúčastní viac ako 125 žiakov školy.

 

Aktivity:

 • Oslovenie a prvé stretnutia s cieľovou skupinou osôb, predstavenie im projektu a prezentácia
 • Monitoring účastníkov a získanie analýzy z dotazníkov podaných žiakom
 • Poradenské aktivity zážitkovou formou na rôzne témy zamerané na rozvíjanie osobnosti žiakov
 • Oslovovanie a vytváranie spolupráce s podnikmi a firmami s cieľom umožniť výkon prakt. stáží pre handicapovaných žiakov
 • Exkurzia I. do zariadenia s činnosťou a aktivitami orientovanými pre zdravotne obmedzených a postihnutých ľudí
 • Získavanie praktických zručností a pracovných návykov na konkrétnych pracoviskách - tzv. pracovné stáže handicapovaných žiakov v podnikoch a firmách
 • Aktivity zamerané na nácvik a získavanie sociálnych zručností žiakov
 • Exkurzia II. do zariadenia s činnosťou a aktivitami orientovanými pre zdravotne obmedzených a postihnutých ľudí
 • Exkurzia III. do zariadenia s činnosťou a aktivitami orientovanými pre zdravotne obmedzených a postihnutých ľudí
 • Aktivity zamerané na získavanie digitálnej gramotnosti a obsluhy PC
 • Vzdelávacie aktivity zamerané pre zlepšovanie a zefektívňovanie životného štýlu žiakov
 • Ukončenie projektu, výstupná analýza, celkové vyhodnotenie projektu