Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Prijímacie konanie

 

Kritériá prijímacieho konania

 

1. Plán počtov prijatých žiakov

 

Číslo uč. odboru

Učebný odbor Plán

36 86 G 03

stavebná výroba - murárske práce 14

36 86 G 10

stavebná výroba - maliarske a natieračské práce 14

36 86 G 06

stavebná výroba - stavebné zámočníctvo 7
    36 97 G 00 stavebná výroba - stavebné práce 14

33 83 G 02

spracúvanie dreva - stolárska výroba 7

45 72 G 09

poľnohospodárska výroba - záhradníctvo:
kvetinár, zeleninár, sadovník
14

64 91 G 01

obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál 14

 

 

2. Priebeh a kritériá prijímacieho konania

 

Do OUI Ladce môže byť prijatý žiak s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku.

Zúčastniť sa prijímacieho konania alebo diagnostikovania prostredníctvom programu HAMET2 je povinný každý prihlásený žiak.

 

Termíny prijímacieho konania ustanovuje zákon 245/2008. Spravidla ide o druhý úplný májový týždeň. Začiatok prijímacieho konania je od 08:00 do 08:20 pre všetky učebné odbory na nádvorí

pri dielňach stavebných odborov. V prípade nepriaznivého počasia v maliarskej dielni.

 

Prijímacie konanie alebo diagnostikovanie HAMET2 pozostáva z dvoch častí: písomnej a praktickej. V písomnej časti preukážu žiaci zručnosti a vedomosti v oblasti matematiky a jazyka slovenského. V praktickej časti preukážu žiaci manuálne a motorické zručnosti.

 

Žiadame rodičov, aby počas prijímacieho konania nerušili svoje deti a členov komisií pri práci a nezdržiavali sa na miestach určených pre prijímacie konanie!