Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Publicita pre projekt

 

Hlavným zámerom aktivity je poskytnúť informácie o projekte a možnostiach jeho využitia pre uchádzačov, prijímateľov a širokú verejnosť. Uvedená aktivita prebiehala počas celého trvania projektu (august 2006 - august 2008). Realizovaná bola rôznymi formami a metódami. Informačné letáky, brožúry, publikácie, publicita v miestnom spravodaji, regionálnych novinách a elektronických médiách, na školách, konferenciách apod.

Uskutočnili sa stretnutia s odborníkom pre internet v súvislosti so zverejňovaním informácii o priebehu projektu na webovej stránke školy, s odborníkom pre reklamu a propagáciu. Realizovali sa práce spojené s prípravou publikácií a reklamných materiálov o projekte. Publicita projektu bola konzultovaná i s autormi projektu počas pracovného stretnutia v SRN.

Informácie o priebehu projektu HAMET2 sa pravidelne zverejňovali v regionálnom spravodaji Ladecké zvesti.

 

Realizovali sa práce na príprave propagačných materiálov (obsahová a formálna stránka – pero, vyťahovací meter, pracovná podložka, igelitová taška).

 

Pripravili sa podklady pre zverejnenie na www stránke školy – aktuálne informácie o priebehu projektu.

 

Bol pripravený list za účelom oslovenia rodičov v súvislosti s realizáciou aktivity č. 4.

 

Realizovala sa prezentácia a propagácia projektu konečným prijímateľom – žiakom a rodičom na ŠZŠ a ZŠ. Pripravovali sa propagačné a reklamné materiály pre účastníkov konferencie.

 

Projekt HAMET2 bol prezentovaný a propagovaný počas medzinárodnej konferencie 29.01. 2007 v Ladcoch. Publicita projektu bola realizovaná i na ďalších podujatiach:

 

  • medzinárodná konferencia Košice 3.- 4. 5. 2007,
  • medzinárodná konferencia Maďarsko – Baja 10.- 12. 5. 2007,
  • medzinárodná konferencia Ladce 10.7.2007,
  • medzinárodná konferencia Čechy-Seč 17.- 19. 9.2007,
  • exkurzia po špeciálno-pedagogických zariadeniach v ČR 24.- 27. 9. 2007,
  • medzinárodná konferencia v Maďarsku 24.1.2008,
  • valné zhromaždenie Združenia odborných učilíšť Slovenska v Senci 13.- 14. 2. 2008,
  • medzinárodná konferencia Žilina 16.4.2008.

 

Bol napísaný príspevok do odborného časopisu EFETA.

 

Uskutočnilo sa stretnutie s vedúcim marketingu TV Považie za účelom získania informácií o výrobe reklamy pre projekt HAMET2.

 

Bola vyrobená publicistická relácia o realizovanom projekte a odvysielaná v televízii TV Považie.

 

Realizovali sa práce na tvorbe e-learningu.

 

Pravidelne sa aktualizovala webstránka školy.

 

Realizovala sa prezentácia a propagácia projektu konečným prijímateľom – žiakom a rodičom na ŠZŠ a ZŠ.

 

Digitálna prezentácia projektu pomocou notebooku a dataprojektora sa realizovala i počas 18 návštev na ŠZŠ a ZŠ.

 

Pripravovali sa propagačné a reklamné materiály pre účastníkov konferencií.

 

Informácie o priebehu projektu sú zverejňované i v médiách a na webovej stránke školy (www.oulad.edu.sk, teraz www.ouiladce.sk).