Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

O škole

 

Odborné učilište internátne v Ladcoch (ďalej len "učilište") je orgánom štátnej správy na úseku stredného školstva v danom regióne. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku školstva zmocnenou ustanovením § 5 odst. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s právnou subjektivitou.

 

Účelom a predmetom činnosti je výchova a príprava žiakov na výkon povolania v učebných odboroch:

 

Číslo učebného odboru Učebný odbor
36 97 G 00 stavebná výroba - stavebné práce
36 86 G 03 stavebná výroba - murárske práce
36 86 G 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce
36 86 G 06 stavebná výroba - stavebné zámočníctvo
33 83 G 02 spracúvanie dreva - stolárska výroba
45 72 G 09 poľnohospodárska výroba - záhradníctvo:
kvetinár, zeleninár, sadovník
64 91 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

 

Žiaci majú na výber sedem učebných odborov (murár, maliar, stavebné práce, stolár, stavebný zámočník, záhradník, kuchár). O ich odborný rast sa stará celkom 21 pedagogických zamestnancov.

 

Štúdium vo všetkých učebných odboroch je trojročné a končí sa záverečnou skúškou. Žiak, ktorý prospel na záverečnej  skúške získa výučný list v príslušnom učebnom odbore a zaradí sa medzi kvalifikovaných pracovníkov. Menej úspešní žiaci možu získať osvedčenie o zaškolení alebo osvedčenie o zaučení v príslušnom učebnom odbore.

 

O zdravotnú stránku našich žiakov sa stará naša kmeňová zdravotná sestra, ktorá sa stará i o sociálne problémy.

 

Na našom učilišti zabezpečujeme i celodennú stravu pre ubytovaných žiakov a obedy, pre žiakov a zamestnancov s dennou dochádzkou. 

 

  • Žiaci, ktorí sú ubytovaní, platia mesačný poplatok za ubytovanie 12 € a za stravu 4,03 € za deň.
  • Žiaci s dennou dochádzkou platia 1,41 € za obed.
  • Žiaci z rodín s nízkym príjmom môžu poberať štipendium vo výške 26,76 € - 53,52 € v závislosti od priemerného prospechu.