Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Štruktúra vyučovania

 

Vyučovanie sa delí na teoretické a praktické. Teoretické je v trvaní max. 9 hodín týždenne, praktické (odborný výcvik) 21 - 24 hodín týždenne. Vyučovacia hodina teoretických predmetov trvá 45 minút, odborného výcviku 60 minút.

Do teoretického vyučovania patria všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety v počte hodín týždenne:

 

Matematika 1 hod.
Jazyk slovenský 1 hod.
Občianska výchova 1 hod.
Telesná výchova 2 hod.
Etická výchova/náboženstvo 1 hod.
Odborné predmety v závislosti
od učebného odboru
4 - 5 hod.

 

 

 

Odborný výcvik je v rozsahu min. 21 hodín týždenne vo všetkých troch ročníkoch.

 

Vyučovanie pondelok - piatok:

07:30 - 08:15 1. vyučovacia hodina
08:25 - 09:10 2. vyučovacia hodina
09:20 - 10:05 3. vyučovacia hodina
10:25 - 11:10 4. vyučovacia hodina
11:15 - 12:00 5. vyučovacia hodina
12:10 - 12:55 6. vyučovacia hodina
12:55 - 13:15 poludňajšia prestávka
13:15 - 14:00 7. vyučovacia hodina

 

 

Časový rozvrh odborného výcviku: 

 

Odborný výcvik začína podľa rozvrhu hodín o 07:25, resp. 08:25 hod. alebo o 10,25 hod. Podľa počtu hodín vo vyučovacom dni končí odborný výcvik o 14:25 alebo o 13:25 hod. V piatok končí odborný výcvik najneskôr o 13:55 hod. (upravené podľa vyhlášky 322/2008 par. 2 ods. 14).

 

Prestávky v odbornom výcviku sú stanovené takto:

10:10 - 10:25 malá prestávka
13:00 - 13:20 poludňajšia prestávka

Ak má trieda 6 vyučovacích hodín, poludňajšiu prestávku nemá a odborný

výcvik končí o 13,25 hod.!

Čas prestávok pri odbornom výcviku sa započítava do dĺžky vyučovacieho dňa.

 

Úprava vyučovacej doby sa vykonala na základe Vyhlášky o špeciálnych školách.