Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Celkové vyhodnotenie projektu

 

Projekt bol zameraný na pomoc v rozhodovacom procese žiakov končiacich ročníkov špeciálnych základných škôl a základných škôl s rôznym stupňom mentálneho postihnutia pri výbere vhodného učebného odboru. Táto pomoc sa realizovala novým, doteraz nepoužívaným, spôsobom diagnostikovania pracovných zručností a motoriky.

 

Cieľom projektu bolo umožniť správnu voľbu ďalšieho vzdelávania, uviesť novú diagnostickú metódu HAMET2 do špeciálno-pedagogickej praxe a prispôsobiť ju na podmienky slovenského školstva. Tento cieľ sa podarilo naplniť a to tak, že bolo vytvorené diagnostické centrum v priestoroch OUI Ladce, v ktorom sa realizovala diagnostika 152 žiakov zo spolupracujúcich ŠZŠ a ZŠ. O novú diagnostickú metódu je nevídaný záujem o čom, okrem iného, svedčí i počet účastníkov na konferenciách.

 

Poradenstvo realizované v rámci projektu poskytlo možnosti ako prekonávať rôzne prekážky, ktoré sú spojené s psychickým stresom, záťažami i sklamaniami v prechode zo školského prostredia špeciálnych základných škôl a základných škôl do ďalšej etapy – prípravy na budúce povolanie. Pri profesijnej voľbe nie každý žiak vie odhadnúť, na čo sa hodí a čo ho bude v budúcnosti baviť, preto berie viac do úvahy to, kam idú kamaráti, známi. Často rozhoduje intuícia, ktorá nie je vždy podložená skutočnými predpokladmi na výkon práce.

 

Veríme, že uvedenie novej diagnostickej metódy HAMET2 (ktorej autorom a výlučným vlastníkom je BBW Waiblingen, Spolková republika Nemecko) a jej prispôsobenie na podmienky slovenskej špeciálno-pedagogickej praxe bude v budúcnosti pomáhať pri výbere odborného vzdelávania žiakov špeciálnych základných škôl a základných škôl na celom Slovensku.

 

Žiakom, ale i pedagogickým zamestnancom ŠZŠ a ZŠ bol poskytnutý kompletný servis informácií o možnostiach vzdelávania na Odbornom učilišti Ladce. Počas realizácie projektu sme mohli zistiť pre akú prácu majú predpoklady, čo ich zaujíma, aké majú požiadavky a potreby, otestovať ich schopnosti a zručnosti a na základe získaných informácií odporučiť vhodný učebný odbor.

 

Preventívnym poradenstvom, poradenskými aktivitami, ale i voľno-časovými aktivitami sa nám darilo znížiť vplyv stresu a strachu z neznalosti ako postupovať po skončení školy, čo robiť ďalej. Tým sa nám podarilo naplniť ďalší cieľ - zorientovať žiakov špeciálnych základných škôl a základných škôl ako ďalej v procese profesijnej prípravy po ukončení ŠZŠ či ZŠ.

 

Realizácia projektu vytvorila priestor pre efektívnejšiu pomoc žiakom špeciálnych základných škôl a základných škôl s mentálnym postihnutím a taktiež vytvára možnosť efektívne zabrániť sociálnej exklúzii ohrozených osôb a osôb pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia, vrátane rómskej menšiny, tým, že žiak si vyberie povolanie, pre ktoré má predpoklady. Že neukončí svoju profesijnú prípravu predčasne z dôvodu nezáujmu.

 

Okrem vyššie zadefinovaných výsledkov očakávame pozitívne vplyvy najmä v osobnostnom rozvoji účastníkov projektu, ktorý nie je možné číselne vyjadriť, keďže ide o investíciu zameranú na ľudí a ich rozvoj. Veľký prínos vidíme v oblasti pozitívneho ovplyvňovania osobnostných predpokladov žiakov pri  prechode zo špeciálnej základnej školy a základnej školy na ďalšie vzdelávanie. V dôsledku použitia novej diagnostickej metódy predpokladáme u testovaných žiakov primeranú voľbu učebného odboru, ktorý bude v čo možno najvyššej miere korešpondovať s osobnými schopnosťami žiakov, ich záujmami a kritériami odborného učilišťa. Je väčšia pravdepodobnosť, že takto orientovaný žiak ukončí odborné vzdelávanie s výučným listom a bude schopný získať zamestnanie. Minimalizuje sa riziko neukončenia vzdelávania na odbornom učilišti a vzniku následných negatívnych javov ako je nezamestnanosť, kriminalita, drogová závislosť, prostitúcia, a pod.

 

Aktivity realizované v rámci projektu je možné realizovať i po jeho skončení. Ich funkčnosť je veľmi vysoká. Do budúcna plánujeme štandardizovať túto diagnostickú metódu HAMET2. Autori programu v rámci projektu vyškolili sedem vedúcich testov, ktorí dnes dokážu bez problémov túto diagnostickú metódu realizovať.

 

Táto inovatívna forma vťahuje do procesu rozhodovania nielen rodičov, ale predovšetkým samotných žiakov, ktorí poznajúc výsledky diagnostikovania sa môžu lepšie rozhodnúť čo budú v budúcnosti robiť čím sa uľahčí i prechod zo ŠZŠ a ZŠ na odborné učilište. Keďže títo žiaci sú obmedzení svojim zdravotným stavom, je aj výber ďalšieho vzdelávania veľmi obmedzený, preto tu vzniká potreba pomoci a poradenstva pri určení spôsobilostí na určitý učebný odbor, čím sa predíde aj komplikáciám v budúcnosti, keď sa žiaci zaradia na trh práce. Diagnostický program im môže napomôcť spoznať ich skutočné vedomosti, schopnosti, zručnosti a taktiež svoju profesijnú orientáciu, budú vedieť jasnejšie formulovať svoje reálne možnosti a tým dosiahnuť reálne ciele.

 

Odborné učilište internátne Ladce má dlhodobú tradíciu a i napriek ťažším finančným podmienkam nepredpokladá zmenu na inštitucionálnej úrovni. Práve naopak – projektom sa zvýšila jeho kvalita i úroveň poskytovaných služieb pre žiakov ŠZŠ a ZŠ s mentálnym postihnutím.

 

Problémy pri realizácii projektu sa vyskytli zväčša vďaka financovaniu – posuny termínov a s tým súvisiace starosti – zabezpečenie lektorov, žiakov, vedúcich testov.

 

Na záver ďakujem riaditeľkám a riaditeľom ŠZŠ a ZŠ za ich ústretovosť pri spolupráci na projekte. Poďakovanie patrí i zákonným zástupcom žiakov a ďalším spolupracujúcim osobám. Za úspešnú realizáciu projektu ďakujem členom projektovému tímu, ktorí sa napriek všetkým ťažkostiam svojich úloh zhostili na výbornú a zrealizoval všetky aktivity naplánované v projekte.